Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze artt. zijn zeer omslachtig geredigeerd en daardoor niet erg duidelijk. Wij beginnen met art. 31", waarvan de elementen zijn: /''. het aannemen (bedoeld wordt: het zich aanbieden), om tot den rechthebbende te doen terugkeeren, ót'

het doen terugkeeren zelf, hetzij persoonlijk, hetzij door tusschenkomst van anderen; van:

2C. goederen, die dooi- eenig delict verkregen zijn;

3e. tegen een bepaalden losprijs.

Het art. is niet duidelijk; want de uitdrukking „aannemen" zou doen denken, dat de delinquent ertoe aangezocht moet zijn, dat in elk geval daaromtrent eene overeenkomst moet zijn gesloten. De jurisprudentie heeft echter uitgemaakt, dat deze uitdrukking moet worden verstaan als stond er: zich aanbiedt.

Hiermede heeft de wetgever zich echter nog niet tevreden gesteld: want zelfs handelingen, die als de voorbereiding tot bovengenoemde delicten kunnen worden beschouwd, heeft hij tot delicten gestempeld, en wel in a. 31", waarin wij de volgende delicten 'vinden:

a. le het zich aanbieden („al of niet daartoe aangezocht" is

overbodig) tot: het geren, óf het inwinnen van inlichtingen,

2e omtrent door eenig delict verkregen goederen,

3e welke inlichtingen de strekking hebben, om tegeneen te bepalen prijs, die goederen tot den rechthebbende te doen terugkeeren.

B.v. iemand zegt aan den bestolene: ,,ik zou wel iemand weten, die je tegen een beetje geld het gestolene zou willen terugbezorgen".

b. liet daadwerkelijk geven van inlichtingen als sub a, 2e en

3e bedoeld;

c. le het doen van aanwijzingen,

2'' omtrent den tijd, waarop; de plaats, waar; of de wijze, hoe die goederen, sub a, 2(' bedoeld, tot den rechthebbende kunnen terugkeeren.

3e met dezelfde strekking als sub a, 3*' genoemd. ')

') Dit laatste element moet men wel aannemen, ofschoon het taalkundig' niet uit het art. blijkt — allerminst uit het woordje „zoodanig'," hetwelk niet bij „aanwijzingen doet" kan behooren—; anders toch zou enkel het doen Van aanwijzingen, om gestolen goederen terug te krijgen, reeds strafbaar zijn, in plaats van prijzenswaardig! Trouwens, de bedoeling is het juist, het wang-téboesan-systeem te onderdrukken.

Sluiten