Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 155. De deelneners aan drukPersdelicten.

van Justitie als den competenten rechter aanwijst in drukpers aangelegenheden. — Het onderwerp echter, dat ons hier het meest interesseert, is te vinden in art. 11, t. w. de bijzondere regeling der strafrechtelijke verantwoordelijkheid van deelnemers aan misdrijven, door middel der drukpers gepleegd.

Bij de hier bedoelde delicten heeft men bijna altijd met hetzij bewuste, hetzij onbewuste samenwerking van verschillende personen te doen. Het delict wordt begonnen met het schrijven van het stralbare stuk, voltooid met de openbaarmaking daarvan, hetzij door te koop of tentoonstelling, hetzij door verkoop of verspreiding (zie artt. 2/ en v. v.). Door liet drukpersreglement nu worden verantwoordelijk gesteld: de schrijver, de drukker, de verkooper, de uitgever en de verspreider.

Schrijver is de opsteller van het geschrift; drukker is hij, die het geschrift langs mechanischen of chemischen weg vermenigvuldigt (zie a. 33); verkooper is hij, die liet geschrift verkoopt, ook zonder boekhandelaar te zijn of de bedoeling te hebben, het geschrift te verspreiden; uitgever is degene, die het geschrift op zijne kosten en voor zijn risico doet drukken en verspreiden, de ondernemer in economischen zin; verspreider is ten slotte degene, die als boekhandelaar liet drukwerk algemeen verkrijgbaar stelt, en zelfs degene die het, alware het kosteloos, aan anderen afstaat, met het oogmerkt, het verder te verspreiden (zie a. 34). Het spreekt van zelf, dat verschillende dezer hoedanigheden, zelfs alk, in één persoon vereenigd kunnen zijn.

Onder deze personen is de redacteur van een tijdschrift niet genoemd, d. i. degene, wiens taak het is, te beslissen, welke geschriften van anderen, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, in het door hem geredigeerde tijdschrift moet worden opgenomen. ')

Van de bovengenoemde personen is volgens de *gewone beginselen der deelneming de schrijver in elk geval als dader aan te merken; zoo ook veelal de uitgever, indien hij het misdadige van het geschrift kent, indien dus het opzet tot het uitgeven van een misdadig geschrift aanwezig is. De geheele

') Veelal zal de redacteur ook zelf in zijn tijdschrift schrijven; hij handelt dan niet als redacteur, maar als sehryver. Zoo ook kan de redacteur natuurlijk tevens uitgever, drukker enz. zijn.

Sluiten