Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'57. Stelse

^ Ontwerp.

aan cle rechtsmacht van den Indischen rechter onderworpen is.

In bovengenoemde gevallen worden deze lieden dus als dader gestraft, ofschoon zij wellicht niets van den inhoud van het drukwerk afweten.

Deze regeling vormt het stelsel der successieve of opvolgende verantwoordelijkheid. Men heeft er mede willen bereiken, dat de hoofdschuldige, de schrijver, steeds voor het feit kan wofden vervolgd; de drukker wordt dus gedwongen, om den schrijver te noemen, op straffe van zelf als dader te worden gestraft. Evenzoo de uitgever enz. ten opzichte des drukkers. Ten onrechte wordt echter in deze op den drukker grootere verantwoordelijkheid geladen dan op den uitgever, die met den verspreider op ééne lijn wordt gesteld. — Op liet drukwerk behoeft de naam des schrijvers niet vermeld te worden; men mag dus een anoniem geschrift drukken, mits men slechts den schrijver aan de justitie kunne opgeven. De namen van drukker en uitgever echter mogen op geen enkel drukwerk gemist worden. De verspreider wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld, in zooverre als het verspreiden van een drukwerk, niet voorzien van naam en woonplaats van drukker en uitgever, op zich zelf strafbaar gesteld is (a. 12 Drukp. regl.j, afgezien ervan of drukker en uitgever door den verspreider worden genoemd of niet. — Wordt de naam des schrijvers, resp. des drukkers genoemd, zoo zijn resp. de drukker, en de uitgever, verspreider en verkooper, natuurlijk niet van alle verantwoordelijkheid ontslagen; zij zijn alsdan evenwel alleen volgens de algemeene beginselen der deel nemingsleer verantwoordelijk (zie V' lid, art 11).

Over den redacteur wordt niet gesproken; deze is dus altijd aan de gewone regeling der strafrechtelijke verantwoordelijkheid onderworpen, zal m. a. w. nooit gestraft kunnen worden zonder bewijs van schuld. De jurisprudentie heeft den redacteur echter weieens met den drukker vereenzelvigd; m. i. ten onrecht»,'.

Bij de invoering van een nieuw strafwetboek zal het drukpersreglement waarschijnlijk geheel worden ingetrokken. Immers, gelijk thans liet geval is in Nederland, zal ook hier cle

Sluiten