Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speciale strafrechtelijke regeling der drukpers geheel door het strafwetboek worden beheerscht. Deze regeling, zooals zij thans (in overeenstemming met de in Nederland geldende) in het Ontw. is vervat, is op geheel andere beginselen gebaseerd dan die van het drukpersreglement.

Vooreerst kent het Ontw. niet meer speciale drukpersdelicten; indien eenige openbaring van gedachten of gevoelens een delict vormt, zoo wordt veelal geen onderscheid gemaakt tusschen mondelinge «of schriftelijke openbaring (bv. a. 133 Ontw), en. waar zulks wèl geschiedt, tochf nooit tusschen publiceering bij gedrukte en bij ongedrukte geschriften (zie bv. a. 264 Ontw.)

Daar verder het Ontw. slechts spreekt van delicten, „door middel van de drukpers gepleegd", zonder verdere aanduiding, moet worden aangenomen, dat in elk geval zoo'n delict voltooid is bij de uitgifte van het drukwerk; terwijl volgens de thans nog geldende regeling ook de verspreiding als element van een drukpersdelict wordt beschouwd (zie artt. 21 en v. v. Drukp. regl.). M. a. w.: is thans de verspreider nog deelnemer, niet meer is hij dit volgens het Ontw. Het verspreiden (verder ook het openlijke tentoonstellen of aanslaan) van geschriften of afbeeldingen (al of niet gedrukt) van strafbaren aard, met het oogmerk aan dien strafbaren inhoud ruchtbaarheid te geven of deze te vermeerderen, vormt in verschillende gevallen een delict op zich zelf; zie de artt. 121, 127, 134, 13b', '275 Ontw., bekend onder den naam van „verspreidings artikelen."

De voornaamste afwijking van het tegenwoordig stelsel echter vormt de regeling van de verantwoordelijkheid der deelnemers, vervat in artt. 50 en 51 Ontw. Volgens deze artt. nl. mag de uitgever als zoodanig niet wegens deelneming aan een drukpersmisdrijt ') vervolgd worden, indien slechts aan twee voorwaarden is voldaan, t. w. dat zijn naam en woonplaats op het drukwerk vermeld staat, èn dat de dader bekend is of op de eerste aanmaning na den rechtsingang door den uitgever bekend is gemaakt. Evenzoo mag de drukker als zoodanig niet vervolgd worden, indien zijn naam en woonplaats op het drukwerk vermeld staat, èn de persoon op wiens last het stuk is

') Hieronder dus te verstaan: elk misdrijf, door middel van de drukpers gepleegd.

Sluiten