Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrukt (meestal de uitgever) bekend is of op de eerste aanmaning na den rechtsingang door den drukker is bekend gemaakt. Deze bepalingen zijn niet van toepassing, als resp. de dader of de persoon, die heeft doen drukken, niet vervolgbaar of buiten Ned. Indië gevestigd was op het tijdstip resp. van de uitgave of van het drukken.

De beteekenis dezer artt. komt hierop neer: wanneer slechts aan bovenstaande twee voorwaarden is voldaan, zoo zal de uitgever, resp. de drukker als zoodanig niet eens wegens deelneming mogen worden vervólgd, mag m. a. w. niet eens onderzoek worden gedaan naar hunne al dan niet medeschuldigheid aan liet drukpersmisdrijf. „Ah zoodanigd. w. z. indien zij aan zoo'n misdrijf hebben medegewerkt uitsluitend in hun beroep van uitgever of drukker; in dat geval zijn zij van straf, ja zelfs van vervolging vrij, ook al zouden zij volgens de gewone beginselen van deelneming als medeplichtigen gestraft moeten worden, m. a. w. ook al kenden zij liet misdadig karakter van het geschrift.

Deze gunstige bepaling geldt dus niet, indien zij zeil als daders moeten worden aangemerkt bv. indien zij zelf liet strafbare geschrift hebben geschreven of door gehuurde schrijvers hebben doen schrijven.

Vooropgesteld wordt steeds, dat aan bovengenoemde twee voorwaarden voldaan is; zijn naam en woonplaats niet vermeld of blijven dader of lastgever tot drukken onbekend, of wel, zijn zij niet vervolgbaar of buiten Ned. Indië gevestigd, zoo zullen uitgever resp. drukker wél wegens het drukpersmisdrijf vervolgd en gestraft kunnen worden, maar steeds hierbij de gewone beginselen van strafrecht moeten worden toegepast; m.a. w. vau veroordeeling zonder bewijs of zelfs zonder onderzoek van schuld kan geen sprake zijn.

Ook in het Ontic. wordt van den redacteur als zoodanig geen gewag gemaakt. Voor hem blijven derhalve de gewone deelnemingsbeginselen gelden.

§ 158. siotop- Het hemelsbreed verschil tusscheu beide stelsels moge uit lerki"gen. volgende tegenstelling blijken:

Geldend stelsel: Is de schrijver niet bekend, zoo wordt verondersteld, dat de drukker de dader is, zonder dat zijne schuld

Sluiten