Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeft te worden bewezen; is ook de drukker niet bekend, zoo geschiedt hetzelfde met uitgever en verspreider (zelfs verkooper).

Ts de schrijver wèl bekend zoo kunnen drukker, uitgever en verspreider toch mede worden vervolgd, doch slechts bij behoorlijk bewijs hunner schuld veroordeeld worden.

Stelsel van het Ontwerp: Is de dader (schrijver) resp. de lastgever tot drukken (uitgever) niet bekend, zoo zullen uitgever resp. drukker kunnen worden vervolgd, maar slechts bij behoorlijk bewijs hunner schuld worden veroordeeld.

Is de dader resp. de lastgever tot drukken wèl bekend (èn staan de namen en woonplaatsen van uitgever en drukker op het drukwerk vermeld), zoo zal zelfs geen onderzoek mogen worden ingesteld naar de mede-schuldigheid van uitgever resp. drukker als zoodanig.

Het stelsel van het Ontw. heeft ten doel, de vrijheid van drukpers volkomen te maken, door niet alleen censuur van regeeringswege, maar ook van uitgever en drukker geheel uit te sluiten. Immers, zoolang uitgever en drukker mede verantwoordelijk worden gesteld, of zelfs kans loopen, als hoofddader te worden beschouwd, zullen zij moeten beoordeelen, ot éenig door hen uit te geven of te drukken geschrift in de termen der strafwet zou kunnen vallen. Dit nu heeft het nieuwere stelsel willen voorkomen; ieder moet geheel vrij zijn, 0111 op eigen verantwoordelijkheid te schrijven en te doen drukken hetgeen hij verkiest; uitgever en drukker worden als zoodanig derhalve van alle mede-verantwoordelijkheid ontslagen, mits aan de twee meer genoemde voorwaarden is voldaan.

Intusschen, de werkelijke dader van een drukpersdelict wenscht men in elk geval gaarne te straffen. Onvoldoende achtte men het daartoe, om enkel de vervolgbaarheid van uitgever en drukker wegens medeplichtigheid open te stellen, in geval de dader resp. de lastgever tot drukken niet bekend zijn. Vandaar, dat artt. 43b' en v. Ontw. zelfstandige delicten heeft gemaakt van:

het uitgeven, resp. het drukken van eenig geschrift of afbeelding van strafbaren aard, indien:

11. de dader, resp. de lastgever tot drukken, noch bekend is, noch op de eerste aanmaning na den rechtsingang is bekend gemaakt;

Sluiten