Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§162 . De strafVermindering in ®e*al van verzach'e"t'e omstandigheden,

§ 163. di

1,rschoorbarp ge

„a"en vo,gens he 8»>b. |

Eene andere vraag is het, of art. 7 I. R. niet geschikter adviseurs had kunnen aanwijzen.

Behalve de bovengenoemde, plegen nog tal van andere omstandigheden als „verzachtende" aangemerkt te worden, als: slechte opvoeding, slecht gezelschap, slecht, voorbeeld, behoeftige omstandigheden, provocatie, edele oogmerken, enz. Wij behoeven hierbij evenwel niet verder stil te staan. Genoeg is gebleken, dat de rechter bevoegd is om alle mogelijke omstandigheden, die daartoe volgens zijne meening in aanmerking kunnen komen, op de straftoemeting invloed te doen uitoefenen.

Evenwel blijft hij, waar een der vier zwaarste strafsoorten op het delict is bedreigd, toch nog aan een vrij hoog minimum gebonden. Volgens art. 37 Su-b. I. toch kan de straf nooit lager zijn dan:

Dwangarbeid b/k v. 2 jaar indien op h. delict staat de doodstraf,

„ „ „ 1 jaar „ „ ,. „ „ dwangarbeid i/k

van 5—20 jaar

„ „ „ 6 maanden „ „ „ „ „ dwangarbeid i/k

van 5—15 jaar

„ „ „• 3 maanden „ „ „ „ „ dwangarbeid i/k

van 5—10 jaar.

Voor de andere straffen is geen nadere minimum-grens aangegeven, en mag de rechter dus den duur der vrijheidstraf en het bedrag der geldboete zoo laag stellen, als hij zulks noodig acht; zelfs mag hij, waar dwangarbeid b/k of gevangenisstraf tegelijk met geldboete is gesteld (verplichtendcumulatief), een der beide straffen afzonderlijk opleggen.

II. Verschoonende omstandigheden.

Terwijl de verzachtende omstandigheden door de wet niet bepaaldelijk zijn opgenoemd, en de rechter in het al dan niet aannemen daarvan geheel vrij is gelaten, worden de verschoonende omstandigheden door de wet uitdrukkelijk genoemd en is de rechter verplicht, daarop in de door de wet bepaalde gevallen te letten.

De wet kent één algemeene verschoonende omstandigheid, n. 1.

den leeftijd beneden de 16 jaar, wij behandelden dit geval in §97.

Verder kent de wet vele speciale gevallen, d. w. z. waarbij de verschoonende omstandigheid slechts t. a. v. speciale delicten geldt.

Sluiten