Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 164. Uitslu lrig van verschoon

laarheid.

3e. Doodslag door den echtgenoot gepleegd op zijne overspelige vrouw, of op dengeen, met wien deze overspel pleegt, en wel op het oogenblik dat hij hen op heeter daad ') betrapt (a. 242 2e. lid).

Mishandeling staat hierbij niet opgenomen; maar t. a. v. dat misdrijf zal de rechter de hier bedoelde verschoonende omstandigheid zeer zeker wel als verzachtende omstandigheid laten werken.

4^. Ontmanning, wanneer daartoe aanleiding is gegeven door onmiddellijk voorafgegane gewelddadige schending der eerbaarheid (a. 243 jis 231 en 249).

Terwijl de strafvermindering in de 2 eerstbedoelde gevallen afzonderlijk is bepaald, vindt men haar t. a. v. de 4 laatstgenoemde gevallen gezamenlijk geregeld in a. 244 Swb. 1.

De straffen, genoemd in de drie eerste nummers van art. 5 worden nl. bij bewezen zijn der verschoonende omstandigheid verminderd tot dwangarbeid bjk van 1--5 jaar; de straf, bedoeld in no. 4 van a. 5, tot dwangarbeid bjk van 6 maanden tot 2 jaren; alle andere staffen tot dwangarbeid b/k van 6 dagen tot 6 maanden.

- Artt. 241 en 242, le lid Sivb. I. noemen twee gevallen, waarbij

- doodslag nooit verschoonbaar is, nl.:

lc doodslag, gepleegd op alle wettige bloedverwanten in de opgaande linie, op den natuurlijken vader of op de natuurlijke moeder, welke doodslag „vadermoord" wordt genoemd (a. 241 jo. 215)-,

2e doodslag, door den eenen, op den anderen echtgenoot gepleegd, behalve in bovengenoemd geval van op heeter daad ontdekt overspel (a. 242, le lid).

Hierbij wordt bovendien het geval uitgezonderd, dat het leven van den echtgenoot, die den doodslag begaat, op het oogenblik der daad in gevaar verkeerde. Maar dan zal men zich wel op overmacht beroepen, en is niet alleen van verschoonbaarheid, maar van algeheele rechtvaardiging der daad sprake.

') Deze uitdrukking op te vatten inde dagelijksche beteekenis; a. 5I.R. mag hierop niet van toepassing worden geacht.

Sluiten