Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^168 . Ambtelij hoedanigheii verzwarendi 0,Tlstandigheid vo 8ens Sivb. L

bepaalt in a. 4ü, dat de misdrijven, .bedoeld bij artt. 1451148 en 163/166 Sicb. I. (wederspannigheid en mishandeling van magistraatspersonen enz. in de uitoefening hunner bediening) met één derde boven het maximum kunnen worden verhoogd, indien .zij gepleegd worden op in staat van oorlog of in staat van beleg verklaard gebied. En zoo zijn er van dergelijke verzwarende omstandigheden in andere verordeningen nog meer te vinden.

Hier behooren echter slechts de algemeene verzwarende omstandigheden van het Sicb. 1. meer speciaal behandeld te worden; deze bestaan in:

1° de hoedanigheid van openbaar ambtenaar (a 141); 2e de recidive (a. 25 en vj.

Beide verzwarende omstandigheden kent ook het Ontw.: wij zullen de desbetreffende bepalingen telkens na die van het iSwb. I. behandelen. .. <-•-

Ad I. De hoedanigheid \ww<jpenbaar ambtenaar vormt eene i verzwarende omstandigheid, zooals wij reeds op blz. 210 zagen, ! voor die openbare ambtenaren, die, geroepen zijnde om tegen het plegen van delicten te waken of deze te keer te gaan, juist daaraan met anderen deelnemen (a. 141 Swb. /.). Indien zij geheel alléén eenig delict plegen, vormt de ambtelijke hoedanigheid dus niet eene verzwarende omstandigheid, tenzij zulks speciaal is bepaald, zooals het geval is bij de meeste andere delicten van de afdeeling waarvan art. 141 de slotbepaling vormt.

In het geval van art. 141 nu, zullen op den openbaren ambtenaar toepasselijk zijn:

a. de strafsoorten, in art, 5 sub no. 2 resp. no. 3 genoemd, indien het delict bedreigd wordt met de strafsoorten resp. sub no. 3 en no. 4 van hetzelfde artikel omschreven;

b. strafsoort no. 4 van hetzelfde artikel, indien op het delict dwangarbeid b/k van 2—5 jaar staat;

c. het maximum, indien de bedreigde stral niet zwaarder is dan dwangarbeid b/k van ten hoogste twee jaar.

Wanneer op het delict dicangarbeid i/k van ö—20 jaar is gesteld, treedt geene strafverzwaring in; uit den aard der zaak ook niet, waar de doodstraf op het delict is gesteld.

Sluiten