Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 173. Ernstig karakter der recidive. — Nieuwere strafsttlsels.

óf de dag, waarop de vroegere straf geheel of gedeeltelijk is ondergaan, öf die waarop zij geheel is kwijtgescholden; wanneer echter de straf niet uitgevoerd is kunnen worden (bv. bij voortvluchtigheid van den veroordeelde), noch gratie verleend is geworden, zoo valt de verjaring der recidive samen met die van de opgelegde straf.

De recidivisten vormen eene soort misdadigers, die den criminologen veel te denken geven, vooral omdat de recidive schrikbarend toeneemt, althans in Europa. Voor Indië ontbreken helaas de gegevens om hieromtrent iets bepaalds te kunnen constateeren, daar eene recidivisten-statistiek, naar mijn weten, voor Indië niet bestaat (in de laatste statistiek der rechtsbedoeling, loopende over de jaren 1900/1904, wordt van recidive met geen enkel woord gewag gemaakt). Intusschen is zelts werkelijk te constateeren recidive in Indië geene zeldzaamheid; vele recidivegevallen blijven echter onontdekt. ')

Die' toename der recidive bewijst, dat het aantal dergenen, die van de misdaad eene gewoonte maken, de z.g.n. gewoontemisdadigers, steeds grooter wordt. En hieruit leidt men af, dat de straf, zooals zij volgens de geldende stelsels wordt toegepast, noch afschrikkend, noch verbeterend werkt. Daarom is men, vooral gedurende de laatste tientallen jaren, aan het zoeken van een strafstelsel, hetwelk de strat beter aan haar doel moet doen beantwoorden.

Zoo b.v. zijn er velen, die het stelsel der voorwaardelijke veroordeeling zouden wenschen ingevoerd te zien. Hierbij woidt de opgelegde straf niet dadelijk voltrokken, maar eerst als de veroordeelde binnen zekeren termijn na de veroordeeling zich weer aan een delict schuldig maakt. De eerste veroordeeling werkt derhalve slechts als eene strenge waarschuw ing, en

Het constateeren van recidive is dikwijls uiterst moeilijk; het geldt hierbij toch, de identiteit van den beklaagde en den yoorveroordeelden persoon vast te stellen; en dit is, indien de beklaagde zijne vroegere veroordeeling niet erkent en zich op een of andere wijze onkenbaar heelt weten te maken, bijna eene onmogelijkheid, althans met de gewone middelen van bewijs. Alleen door een goed toegepast bertülonage, of een vingerdruksysteem (daktyloscopie), is het mogelijk, de, identiteit volkomen zeker vast te stellen. Op de drie hoofdplaatsen van Java vindt men sedert 1898 bertillonnage-inrichtingen, waar de laatste jaren ook met het \mgeid nik-systeem een proef wordt genomen. De behandeling van deze interessante aanffeles'enheid behoort evenwel niet tot het materieel strafrecht.

Sluiten