Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ '75. Méér^Qadsche sa- < me"l00p of C071- j

< llrs/ts realia. ^ 1

( ]

t C

c

1

}

c

1 i i

r

c

^ '76. Voorty^-Zette delicten 1 delicta con- r

§ '75. Mééradsche sarrienloop of conn'i'aua realia.

^ 176. Yoort(je|icten "\delieta con'nt>ata.

upperviaKkig beschouwd, lijkt de vraag, of men in een concreet geval met één, dan wel met méér dan één delict te doen lieeft, gemakkelijk te beantwoorden; hij eene nadere beschouwing blijkt de beantwoording echter niet zoo eenvoudig te zijn.

Wij weten, dat een delict wordt begaan, indien men door eenige toerekenbare gedraging een gevolg heeft veroorzaakt, hetwelk de wetgever op straffe verboden heeft in het leven te roepen. Wanneer nu iemand door twee of mee?'handelingen achtereenvolgens evenzoovele strafbaar gestelde gevolgen veroorzaakt, waardoor hij ook evenzoovele normen overtreedt, zoo hebben wij met eigenlijkgezegden samenloop te doen, den z.g.n. meerdaadschen samenloop of concursus realia. Bv. iemand pleegt den eenen dag diefstal, een volgende week verwondt hij een ander, weer eenigen tijd daarna maakt hij zich schuldig aan brandstichting. — Recht hiertegenover staat het geval, dat iemand door ééne handeling slechts één strafbaar gesteld gevolg in het leven roept, waardoor hij slechts ééne norm overtreedt; van samenloop is hierbij natuurlijk hoegenaamd geen sprake.

Nu doen er zich evenwel gevallen voor, waarbij men door méér dan ééne handeling slechts ééne norm, of omgekeerd, door ééne handeling méér dan ééne norm overtreedt.

In liet eerste geval hebben wij te doen met twee of meer handelingen, die in zóódanig name verband met elkaar staan, dat zij als één feit te beschouwen zijn, waardoor slechts één strafbaar gesteld gevolg veroorzaakt, slechts ééne norm overtreden wordt. Dit nauwe verband kan door verschillende omstandigheden tusschen die handelingen worden gezocht, maar is steeds van dien aard, dat daardoor elke opvolgende handeling moet worden beschouwd als de directe voortzetting van alle voorafgaande handelingen. Vandaar, dat men ze alle beschouwt als feitelijk vormende ééne voortgezette handeling, en een op die wijze begaan delict een voortgezet delict (delictum continuatum) noemt. Bv. A wil het huis van B in brand steken en doet dit door achtereenvolgens op drie of vier verschillende plaatsen het huis vlam te doen vatten; A wil een bedrag van f 50 stelen, en doet zulks door achtereenvolgens de bedragen van f 20, t 15 en i 15 arglistig weg te nemen; A mishandelt B door

Sluiten