Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kwetsuren aan bedienende beambten (a. 165 S.wb. I.); iemand schiet opzettelijk een ander dood, waardoor hij èn doodslag heeft gepleegd fa. 211 jo. 221 Swb. I), èn a. 1 No. 6 Pol. I. heeft overtreden, In deze gevallen hebben wij óók met een soort samenloop te doen, maar niet van concrete delicten, maar van delictsquali ficaties; men noemt dezen samenloop dan ook concursus idealis (d.i. letterlijk: denkbeeldige, dus oneigenlijke samenloop) of, in tegenstelling van meerdaadsche: ééndaadsche samenloop.

* Het spreekt van zelf, dat ééndaadsche samenloop ook gevormd kan worden door een samengesteld delict, zoodat door méér dan ééne handeling, slechts één concreet gevolg veroorzaakt, maar meer dan één norm overtreden wordt; immers, zoo'n delict vormt slechts één feit; bv. iemand houdt een huis van hazard, dat tevens logement is, waardoor zoowel a. 338 Srcb. I., als Sb/. 1853 no. 28, a. 8 is overtreden. Intussehen zijn dergelijke gevallen zeer zeldzaam.

Als ééndaadsche samenloop mag niet worden beschouwd het geVal, dat de verschillende overtreden normen zich tot elkaar verhouden als de algemeene tot de bijzondere. Immers, de regel „lex specialis derogat generali" (zie blz. 8) belet zulks: waar eene bijzondere norm is overtreden, wordt de gelijksoortige norm van meer algemeenen aard niet overtreden. Zoo sluiten dus de verschillende soorten van diefstal elkaar uit; een algemeen ontvanger, die 's lands gelden, welke hij krachtens zijn ambt onder zich heeft, verduistert, pleegt niet liet delict van a. 328, maar van art. 117, 118 of 119 Swb. I.; iemand, die een meisje verkracht, pleegt geen mishandeling; iemand, die een ander iets afperst door geweld (zie a. 316 Swb. I.) evenmin; enz.

§180 Sch\jn Nii kunnen er zich echter gevallen voordoen, waarbij door baar- ééndaat'- ééne handeling twee of meer concrete strafbare gevolgen in het !ct>e samenloop, leven worden geroepen, waardoor zij natuulijk óók valt onder twee of meer qualificaties, bv. door één schot doodt A zoowel B als C, of doodt hij B en verwondt hij C; door het werpen van ééne boni doodt men eenige personen, verwondt men eenige andere, en vernielt of beschadigt men verschillende aan anderen

Sluiten