Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. indien een samengesteld delict slechts ééns wordt begaan : door ■meerdere handelingen worden meerdere concrete gevolgen veroorzaakt, doch niettemin wordt ééne norm slechts eens erdoor overtreden, aangezien de wetgever die handelingen gezamenlijk als ééne normsovertreding heeft gequalificeerd (§ 177);

b. door één of meer handelingen worden meerdere concrete strafbare gevolgen veroorzaakt, en dns ook meer dan ééne norm overtreden: meerdaadsche samenloop; zie §§ 175 en 180. Natuurlijk, dat alle drie sub a. genoemde groepen van delicten met elkaar kunnen samenloopen; immers, elk der daarbedoelde delicten vormt op zich zelf één afgerond delict.

c. door één of meer handelingen wordt slechts één concreet strafbaar qevolg veroorzaakt maar meer dan. ééne norm overtreden.- eendaadsche samenloop; zie § 179.

Eéndaadsche en méérdaadsche samenloop kunnen zich in hetzelfde geval tegelijkertijd voordoen, dit behoeft wel geen betoog; bv. men vervalscht een wissel en pleegt daarmee oplichting (meerdaadsche samenloop van: vervalsching eenerzijds en oplichting en gebruikmaking van het vervalschte stuk anderzijds; eéndaadsche: samenloop van de twee laatstbedoelde qualificaties); door één schot doodt men twee menschen (meerdaadsche samenloop, tevens ééndaadsche: twee overtredingen van a. 211 Swb. I., tevens van a. 1 no. 6 Pol. I.).

§ 182. stelsels De vraag is thans: hoe moet in geval van méérdaadschen van straftoeme-en ééndaadschen samenloop worden gestraft? Vooreerst wat llng in geval van den meerdaadschen samenloop betreft.

Twee uiterste systemen staan hierbij tegenover elkaar: i00p 'samen le. liet cumulatie-stelsel, volgens hetwelk elk gepleegd delict afzonderlijk volgens de strafwet gestraft dient te worden, zoodat desnoods wegens elk delict het maximum (of met verzwarende omstandigheden zelfs méér) als straf mag worden opgelegd; ')

') Waar gelijksoortige straffen moeten worden opgelegd, kan de wet eenvoudigheidshal ve, ook bepalen, dat de gecumuleerde (opgestapelde) straffen als ééne straf moeten worden uitgesproken [zie a. 54 Ontw.]

Sluiten