Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. het absorptie-stelsel, volgens hetwelk voor alle samenloopende delicten gezamenlijk slechts ééne straf, en wel die, op het zwaarste der concurreerende delicten gesteld, mag worden opgelegd; deze straf absorbeert (slorpt op) derhalve alle op de andere delicten gestelde straffen.

Hiernevens vindt men echter verschillende tusschenstelsels, die alle neerkomen op:

a. óf een gematigd cumulatie-stelsel, waarbij elk delict afzonderlijk bestraft wordt, doch in verminderde mate;

b. óf een verscherpt absorptie-stelsel, waarbij alle delicten gezamenlijk worden bedreigd met de straf, op het zwaarste dier delicten gesteld, doch met toevoeging van eene of andere verscherping, bv. bestaande in eene zekere verhooging van het maximum, op het zwaarste delict gesteld.

Onze geldende strafwet huldigt in het algemeen het zuivere absorptie-stelsel; t. a. v. geldboeten en verbeurdverklaringen echter het zuivere cumulatie-stelsel. Het Ontwerp huldigt in het algemeen het gematigd cumulatie-stelsel, t. a. v. eenige bijkomende straffen ook het zuivere cumulatie-stelsel en het absorptie-stelsel.

§ 183 De straf- Wat den ééndaadschen samenloop betreft, daarbij kan nooit toemeting bij één- sprake zijn van meer dan één straf, dus ook niet van cumudaadschensa- latie of absorptie, aangezien niet meer dan één feit is gepleegd

en wegens hetzelfde feit natuurlijk nooit meer dan ééne straf mag worden opgelegd. Deze samenloop vormt niet een samenloop van concrete delicten, zooals wij weten, maar van delictsqualificaties: een en hetzelfde feit valt onder verschillende strafbepalingen', uit die verschillende strafbepalingen moet derhalve eene keus worden gedaan. Wanneer dus hetzelfde feit vormt zoowel delict a, als delict b, kan het nooit de vraag zijn, ot de beide strafbepalingen cumuleeren, dan wel de lichtste wordt geabsorbeerd door de zwaarste, een en ander óf zuiver, óf met eenige matiging resp. eenige verscherping; maar dan kan de vraag slechts luiden: moet in dit geval strafbepaling a, of strafbepaling b worden opgelegd?

Het antwoord ligt voor de hand: de keuze dient te vallen op de zwaarste strafbepaling. Want er is geen enkele reden

menloop.

Sluiten