Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 184. Stelsel ir geldende strafst.

te bedenken, waarom eenig feit lichter gestraft zou moeten worden dan door den wetgever bepaald is, alléén omdat het toevallig óók valt onder eene lichtere qualificatie. ')

Dit heeft met het absorptie-stelsel niets te maken, zooals men wel zal begrijpen, al heeft het er den schijn van. Want bij eendaadschen samenloop is er van begin af aan slechts kwestie van één op te leggen straf, terwijl absorptie méér dan één straf veronderstelt, welke alle door de zwaarste als het ware worden opgeslorpt.

Zooals reeds opgemerkt, is de leer van den samenloop in onze wetgeving zeer onvoldoende geregeld. In het Swb. I. vinden wij bij enkele delicten aangegeven dat, indien de schuldige zich tevens mocht hebben schuldig gemaakt aan een ander delict, hetwelk met zwaardere straf bedreigd is, alsdan de zwaarste qualificatie in aanmerking komt. In deze gevallen heeft de wetgever blijkbaar eendaadschen samenloop op het oog gehad, en heeft hij te kennen willen geven, dat op het gepleegde feit alsdan de zwaarste stratbepaling dient toegepast te worden. Voorbeelden van dergelijke gevallen geven ons de artt. 152, 196', 210, 328, 332 Swb. I. Zelfs vond de wetgever het noodig, in art. 28, sub Je eraan te herinneren, dat in de gevallen, waar bepaalde soorten van deelneming (met name samenzwering en opruiing) tot zelfstandige delicten zijn gevormd, het de bedoeling is, om de daders aan die delicten schuldig te verklaren en niet aan medeplichtigheid; voorwaar eene zeer overbodige waarschuwing!

Hoe het zij, uit een en ander blijkt, dat de strafwetgever in geval van eendaadschen samenloop verlangt, dat de dader slechts aan één delict, en wel aan het zwaarste, zal worden schuldig verklaard en dienovereenkomstig dient te worden gestraft,

In geval van méérdaadschen samenloop echter, zal de dader aan elk der gepleegde delicten moeten worden schuldig verklaard maar zal niettemin slechts ééne straf tegen hem worden uitgesproken, ni. de straf, op het zwaarste delict gesteld (zuivere absorptie), evenwel met uitzondering van geldboeten

') Men houde hierbij voor oog-en, dat eene lex specialis niet samenloopt met eene lex generalis; zie § 179.

Sluiten