Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 189. Verschi 'ende bepali ngi in het Ontwei' 'n verband me 'eëelerisamenloo

cumuleeren eveneens; met dien verstande, dat het maximum der gezamenlijk opgelegde subsidiaire straffen 8 maanden is (het maximum voor de subs. straf is, zooals men weet, 6 maanden; zie a. 28 Ontw.).

II. Samenloop van overtredingen onderling, of van overtredingen met misdrijven.

Alsdan wordt voor elke overtreding zonder vermindering straf opgelegd, echter tezamen niet meer dan 8 maanden arbeidstraf met inbegrip eventueel van de subsidiaire straf. Dit maximum geldt evenwel niet voor de overtreding van landlooperij, daar hierop alléén reeds maxima van 2 en 3 jaar gesteld zijn (artt. 459 en v. Ontw.) i- Ten aanzien van den samenloop vallen nog enkele bepalingen !n te behandelen.

>' Vooreerst de bepaling van art. 60 Ontw., waarbij het geval, dat de samenloopende delicten niet bij één vonnis worden berecht, op dezelfde wijze wordt geregeld als in art. 306 le lid 1.11. is geschied: de vroegere straf wordt nl. bij de latere strafoplegging in rekeninggebracht, met toepassing der bepalingen betreffende werkelijken samenloop voor het geval van gelijktijdige berechting. De Ontwerper heeft echter hierbij de bepaling van het 3e lid van a. 3061. R. vergeten op te nemen, m. a. w. hierbij geen rekening gehouden met de opneming in het Ontw. van de doodstraf.

In de tweede plaats de vraag, hoe men de verschillende zwaarte der straffen heeft te beoordeelen; dit wordt in a. 38 Ontw. aangegeven; t. w:

le. de volgorde in art. 10 geeft de betrekkelijke zwaarte der ongelijksoortige hoofdstraffen aan: geldboete van f 10,000 (subsidiair arbeidstraf met een maximum van 6 maanden) is dus lichter dan arbeidstraf van ééne maand of korter; deze bepaling komt te pas bij toepassing van artt. 52 en v.

2e. waar op hetzelfde delict alternatief twee hoofdstraffen zijn gesteld, komt bij vergelijking slechts de zwaarste daarvan in aanmerking: delict a, bedreigd met arbeidstraf, concurreert niet delict b, bedreigd met arbeidstraf óf geldboete; alsdan komt voor de bepaling der zwaarte alléén de arbeidstraf in aanmerking. Daar hierbij slechts de gevallen waarin tijdelijke arbeidstraf en geldboete alternatief worden bedreigd, in aanmerking kunnen komen, en alsdan volgens het 6e lid van

Sluiten