Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cl de vrijwillige betaling van het maximum der gestelde boete, en de vrijwillige berusting in de verbeurdverklaring van bepaalde goederen (zie § 53, blz. 69);

b. de transactie of dading (zie blz. 114, noot).

Ad a. Wanneer nl. op eenige overtreding geen andere straf is gesteld dan geldboete alléén, of geldboete met verbetirdverklaring, zoo zal de verdachte de strafvervolging kunnen voorkomen door rrijwittige betaling van het maximum der gestelde boete (eventueel met betaling der reeds gemaakte gerechtskosten) en ingeval van bedreigde verbeurdverklaring, door berusting in de verbeuring der daarvoor in aanmerking komende goederen.

De boete wordt alsdan aan den bevoegden ambtenaar (algem een en ontvanger) voldaan op schriftelijke machtiging van den Resident, bij welke machtiging tevens de termijn wordt bepaald, waarbinnen de betaling geschied, en, ten bewijze daarvan, de quitantie van den ontvanger aan den Resident ingediend zal moeten zijn. De verklaring, dat men in de verbeuring der daarvoor in aanmerking komende goederen berust, geschied bij akte, hetzij door den griffier, hetzij door den notaris op te maken [a. 415 I. II.

Ad b. Transactie of dading is „eene overeenkomst, waarbij partijen, legen overgave, belofte of terughouding eener zaak, een aanhangig geding ten einde brengen, of een te voeren geding voorkomen", aldus de omschrijving van art. 1851 B. W. Zij vormt een zuiver burgerrechtelijk instituut, waardoor eenig bestaand rechtsgeschil bij wege van minnelijke schikking kan worden afgedaan, doordat partijen over en weder elkaar in iets toegeven. In enkele gevallen nu (zie noot op blz. 114) is bet den Directeur van Financiën op Java en Madura (elders den hoofden van gewestelijk bestuur) geoorloofd, om wegens fiscale overtredingen in schikking te treden. Geschiedt zulks, zoo mag natuurlijk wegens dezelfde overtreding geen strafvervolging worden ingesteld.

Bij deze twee manieren van afdoening buiten proces is, zooals van zelf spreekt, van een strafvonnis geen sprake. Wanneer bij dergelijk delict de herhaling eene verzwarende omstandigheid zou vormen, zal een geval, dat buiten proces is afgedaan, daarbij dus niet in aanmerking mogen komen. Anders

Sluiten