Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigheid geboden wordt; volgens liet Onfw. zou alsdan zelfs arbeidstraf van één dag opgelegd kunnen worden, volgens ons Swb. I. echter is de rechter verplicht, minstens twee jaar dwangarbeid b/k te geven.

In dergelijke gevallen kan van het gratierecht een goed gebruik worden gemaakt; evenzoo, waar uit latere gegevens de onschuld van den veroordeelde mocht blijken (verg. noot op blz. 269).

De gratieverleening verandert niets aan het rechterlijk gewijsde; dit blijft geheel ongeschonden: gratie vormt derhalve niet eene soort van hoogere voorziening. Vandaar, dat volgens sommigen de gevolgen, aan eene veroordeeling verbonden (zie a. 16 Sicb. I.) door gratie niet worden opgeheven, m.a. w. dat gratie niet tevens omvat rehabilitatie (eerherstel). Vele andere juristen zijn liet er evenwel over eens, dat zulks wel degelijk het geval is, aangezien in het meerdere het mindere ligt opgesloten.

In geen geval mag giatieverleening als gunstbetoon worden opgevat; toch wordt het recht van gratie dikwijls uitgeoefend, als ware het een recht tot genadeschenking, nl. door gratieverleeningen bij gelegenheid van verjaardagen van vorstelijke personen en andere heugelijke gebeurtenissen. Daar gratie niet als genadebetoon valt aan te merken, staat het den gegratieerde ook niet vrij, haar van de hand te wijzen; hij heeft m. a. w. niet het recht om te eischen, dat de straf tegen hem zal worden voltrokken; trouwens, wij weten, dat in het strafrecht slechts sprake kan zijn van een subjectief recht van den Staat.

Behalve het verplichtend advies van het Hooggerechtshof, schrijft art. 52 B. R. (sedert 1901, Sbl. no. 318) nog voor, dat een doodsvonnis niet mag worden ten uitvoer gelegd, vóórdat de Gr. Gh, volgens bij algemeene verordening te stellen regels, in de gelegenheid is gesteld, om gratie te verleenen. ')

In 'artt. 321/323 L !'■ (laatstgenoemd art., zooals het luidt

') Deze bepaling inoest in 1901 in a. 52 R. R. worden ingelascht, omdat liet in a. 92 R. R. (oud) vervat vereischte van fiat. executie vóór de voltrekking eëner doodstraf werd ingetrokken; een en ander geschiedde bij dezelfde wet (,te vinden in Sbl. 3901 No. 318).

Sluiten