Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hervormingsprogramma

VAX DE

LIBERALE UNIE.

§ 1. BEGINSELVERKLARING.

De Liberale Unie is van oordeel, dat voor den bloei onzer Volksgemeenschap in het heden en in de toekomst de Staatkunde gericht behoort te zijn op geleidelijke uitbreiding en verhooging van zedelijk, geestelijk en stoffelijk welvaren van het geheele volk, samengaande met eene harmonische verhouding tusschen de belangen van individuen en groepen en die van het geheel.

Het hoofdbeginsel, dat het streven naar bereiking van dat doel moet beheerschen, is het beginsel der vrijheid.

Dienovereenkomstig worde de vrije uiting van gedachte geëerbiedigd en verdedigd ; de persoonlijke vrijheid gehandhaafd; de vrije ontwikkeling der in het volk aanwezige krachten gesteund; met vooropstelling van eene vrijzinnige handelspolitiek, zoowel de productie en de volkswelvaart bevorderd, als de economische onvrijheid dei zwakken door krachtige sociale hervormingen zooveel mogelijk opgeheven.

De Liberale Unie oordeelt, dat naar bereiking van bovengenoemd doel gestreefd moet worden met behoud

Sluiten