Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ons constitutioneel stelsel, onder uitoefening van liet volle Staatsburgerschap door allen, die niet om redenen van staatsbelang daarvan behooren te worden uitgesloten.

§ 2. KIESRECHT EN VERTEGENWOORDIGING.

Ten aanzien van liet Kiesrecht wenscht de Liberale Unie eene regeling, waarbij voor de samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraden verkiesbaar zijn en tot de stembus worden toegelaten alle mannelijke Nederlanders, tevens ingezetenen des Rijks, die den door de wet gestelden leeftijd hebben bereikt en niet om redenen van practischen of strafrechtelijken aard - neergelegd in de motie van 8 Februari 1908 (*) — door de wet zijn uitgesloten.

De verkiesbaarheid en kiesbevoegdheid behooren ook toegekend te worden aan vrouwen, naar regelen door de wet te stellen, terwijl de mogelijkheid van geleidelijke uitbreiding tot aan de grenzen, die voor mannen gelden, verzekerd behoort te zijn.

Evenredige vertegenwoordiging en stemplicht behooren

te worden ingevoerd.

De Eerste Kamer behoort do,or rechtstreeksche verkiezing te worden samengesteld; hare bevoegdheden moeten niet worden uitgebreid.

Voor bovenstaande hervormingen is Grondwetsherziening noodzakelijk.

§ 3. VOLKSONTWIKKELING.

De zorg voor de volksontwikkeling hebbe ten doel een krachtig, zelfbewust en eendrachtig volk te kweeken.

Met betrekking tot de opvoeding worde de noodige aandacht geschonken zoowel aan zedelijke en lichamelijke, als aan verstandelijke ontwikkeling.

(*) Zie bl.z. 16.

Sluiten