Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de voorziening in de geestelijke behoeften worde gestreefd naar vereenvoudiging.

De Liberale Unie beschouwt de openbare school, leidend tot Christelijke en maatschappelijke deugden, paedagogisch te verkiezen boven sectescholen en tevens als het beste middel om de eenheid in het volk aan te kweeken.

Ten aanzien van het onderwijs stelt de Liberale Unie de volgende eischen :

zoodanige regeling van en toezicht op alle onderwijs, dat waarborgen verkregen worden van deugdelijkheid ;

behoorlijk verband tusschen de verschillende takken van onderwijs ;

ruimer openstellen van de gelegenheid om begaafde on- en minvermogende leerlingen dat onderwijs te doen genieten, dat zij voor hunne vorming noodig hebben ;

wettelijke regeling van het voorbereidend lager onderwijs;

uitbreiding van den Leerplicht in dezen zin, dat die wordt uitgebreid tot den leeftijd van 14 jaar ; dat herhalings- en vervolgonderwijs verplicht worde gesteld tot 16 jaar; dat de administratie worde vereenvoudigd, en dat de behandeling van gevallen van schoolverzuim doeltreffender zij en sneller verloope ;

herziening van de wet op het L. O., opdat verkregen worde : belangrijke verbetering van de opleiding en voldoende bezoldiging der onderwijzers, een hetere verhouding tusschen het aantal onderwijzers en leerlingen, doeltreffender samenwerking van alle leerkrachten ;

Sluiten