Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet eenzijdige bevoorrechting van een dier factoren plaats vindt, terwijl de in het leven te roepen regelingen tot eene harmonische samenwerking van alle krachten der samenleving moeten leiden.

De te treffen maatregelen behooren eenvoudig te zijn en uitbreiding van het ambtenaarswezen en administratieve omslag zooveel doenlijk te worden vermeden, wat niet wegneemt, dat bedrijven van algemeen belang, die een monopolistisch karakter dragen, door de Overheid in eigen beheer dienen te worden genomen, (b.v. spoorwegen).

De volgende behoeften treden het meest op den voorgrond :

voorziening in de nooden van ouden van dagen in de richting van staatspensionneerivg;

herziening van de armenwet, zoodat betere samenwerking in de armenzorg verkregen worde en meer afdoende leniging en voorkoming van armoede met medewerking der Overheid worde bereikt;

het scheppen van gunstiger toestanden op het gebied der Volksgezondheid : huisvesting, voeding, verpleging. Met name acht de Liberale Unie voortbouwing op de grondslagen van de Woningwet en Gezondheidswet noodzakelijk; voorts maatregelen ter bevordering van de reinheid van bodem, water en lucht, in het bijzonder van de openbare wateren ; wettelijke" maatregelen tot het tegengaan van den verkoop van vervalschte en voor de gezondheid schadelijke levensmiddelen, alsmede betere regeling van den verkoop van geneesmiddelen ;

bestrijding van de volksziekten ;

bevordering van openbare ziekenzorg en ziekenverpleging;

Sluiten