Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe inzichten en van weloverwogen behoeften, een overwegend belang.

De volgende eischen treden het meest op den voorgrond: herziening van het huwelijksgoederenrecht, om aan de vrouw meer recht te geven op haar vermogen en inkomsten ;

aanvulling van het huwelijksrecht, door vergemakkelijking van de gelegenheid om de ontbinding van blijvend ongelukkige huwelijken mogelijk te maken ;

wijziging der regelen omtrent erfrecht, zoodat het erfrecht van echtgenooten naar voren worde gebracht, het erfrecht van natuurlijke erkende kinderen worde verruimd, en de wettelijke erfopvolging van vèrverwijderde bloedverwanten vervalle;

verbetering van het verbintenissenrecht, met. name van de regeling der verbintenissen uit onrechtmatige daad, van de wettelijke bepalingen omtrent naamlooze vennootschappen en maatschappijen'van levensverzekering ; van het zeerecht en het verzekeringsrecht;

wettelijke bepalingen tegen oneerlijke concurrentie ; uitbreiding der erkenning en bescherming van het auteursrecht tot het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid;

Op het gebied van het strafrecht:

de Overheid beperke zich in het maken van strafbepalingen en in het aanwenden van strafmiddelen; zij zorge nauwlettend, dat de strafrechterlijke repressie inderdaad gericht en ingericht zij op een doeltreffende bestrijding der misdadigheid, en stelle zich in verband met een en ander tot taak :

invoering van de voorwaardelijke veroordeeling ; uitbreiding van de voorwaardelijke invrijheids. stelling ;

Sluiten