Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. VOLKSWELVAART EN BEVORDERING DER PRODUCTIE.

In overeenstemming met hare n Beginselverklaring," acht de Liberale Unie de bevordering van de volkswelvaart een der hoofdplichten van de Overheid.

Zij steune en leide die : door het openen van nieuwe bronnen van volkswelvaart, door uitbreiding en verbetering van het wegennet en der middelen van verkeer en gemeenschap.

Onder meer mag van de Overheid worden verlangd : krachtige zorg voor land- en tuinbouw, veeteelt en visscherij, handel en nijverheid; o. m. door het bevorderen van crediet voor den middenstand; bevordering van den handel met het buitenland, o. a. door een van Rijkswege ingestelden inlichtingsdienst; steun voor de bearbeiding van onontgonnen gronden, en voor het droogleggen van daartoe in aanmerking komende wateren, afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee ;

maatregelen waardoor de waardevermeerdering van onroerend goed, buiten toedoen van den eigenaar ontstaan, meer aan de gemeenschap ten goede kome • afdoende maatregelen tegen overstrooming ;

bevordering van de ontwikkeling van het mijnwezen,.

§ 7. WEERMACHT.

Ten aanzien van de weermacht, stelt de Liberale Unie op den voorgrond, dat er innige samenhang besta tusschen hare samenstellende deelen en dat er éénheid zij bij de voorbereiding der landsverdediging.

Daartoe zal het onder meer wenschelijk zijn de De-

Sluiten