Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een billijker regeling van de bijdragen van het Rijk in de uitgaven der gemeenten; meerdere vrij heid voor de gemeenten in de heffing van plaatselijke belastingen ;

het recht voor de gemeenten om personen die hun woonplaats niet hebben in de gemeente waar zij hun werkkring of grondbezit hebben, meer naar billijkheid in de door deze geheven plaatselijke belastingen te laten bijdragen.

§ 9. FINANCIËN.

Op den voorgrond sta een beleidvol, zuinig beheer der staatshuishouding. Aan het belastingstelsel woide zooveel mogelijk het beginsel van belasting naar draagkracht ten grondslag gelegd.

Zoo spoedig als de omstandigheden dit toelaten, woide de suikeraccijns verlaagd.

De vermogens- en bedrijfsbelasting worden vervangen door één alc/emeene inkomstenbelasting, met behoud van het beginsel van zwaardere belasting der inkomsten uit vermogen dan van die uit arbeid.

Een belasting op de goederen in de doode hand, met die vrijstellingen die door de billijkheid zijn geboden acht de Liberale Unie wenschelijk.

Bij noodzakelijke versterking van middelen nenio de Staat nimmer zijn toevlucht tot belastingen, waardoor het beginsel van vrijhandel zou worden prijsgegeven.

Nieuwe baten moeten dan onder meer ontleend worden aan een herziening der successierechten, met invoering eener billijke progressie.

§ 10. KOLONIALE STAATKUNDE. Ten aanzien van het beheer onzer Koloniën en Bezittingen behoort op den voorgrond te staan het beset,

Sluiten