Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het moederland voor een zeer belangrijk deel zijn beteekenis en zijn bloei, stoffelijk en geestelijk, ontleent aan het historisch verkregen en bevestigd bezit van die gewesten,

en de plicht der natie om dat erfdeel der vaderen steeds in een hooger stadium van ontwikkeling aan een komend geslacht over te dragen.

Bij die ontwikkeling moet als richtsnoer gelden, dat, zonder dat getornd mag worden aan den hechten band die de deelen van het Rijk in en buiten Europa samenhoudt, op meer zelfstandigheid der overzeesche gewesten in de uitoefening der bestuurstaak ook in financieel opzicht worden aangestuurd. Ook in die gewesten zelf moet zoodanig beginsel als het juiste worden erkend, in dier voege, dat een deel der bestuurstaak van het centraal gezag naar onderdeelen verlegd worde.

De Overheid streve naar meerdere bekendheid van het Nederlandsche volk met de deelen van het Rijk in den vreemde; zij neme zooveel mogelijk de belemmeringen weg en heffe de bezwaren op, welke het zoeken van een werkkring in ons overzeesch gebied tegengaan. Zoo ook bevordere ze, voor zooverre eenigszins doenlijk, de deelneming van Nederlandsch kapitaal in onze koloniale ondernemingen.

Voorzooveel het standpunt van ontwikkeling der maatschappij daarginds niet nog in sommige opzichten andere eischen stelt, moeten bij de te voeren staatkunde overeenkomstige begrippen gelden als in het moederland.

Zoo behoort op den duur gestreefd te worden naar gelijkmaking van ontwikkelingsvoorwaarden voor alle bevolkingsgroepen en dienovereenkomstig ook de benoembaarheid tot ambten en bedieningen, in verband tnet de voortschrijdende ontwikkeling, over meerderen te worden uitgebreid ;

Sluiten