Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet aan het verkeerswezen als een der hoofdmiddelen ter beschaving voortdurend bijzondere aandacht worden gewijd ;

moet voor het waarborgen van veiligheid van personen en goederen de grootste zorg worden gedragen en met nauwgezetheid worden gewaakt tegen onrechtvaardigheden bij het gebruiken van grond en werkkrachten van inlanders op particuliere ondernemingen ;

moet het onderwijs voortdurend in omvang toenemen ; behooren de verschillende takken van volkswelvaart: land- en boschbouw - de cultures inbegrepen -, visscherij, mijnbouw en nijverheid, van staatswege steun te genieten in doelmatigen aanleg van werken tot bevloeiing en waterkeering, in deskundige leiding en voorlichting waar die gewenscht is, en voorts in die regelingen van staatszorg waardoor de arbeidsvoorwaarden verbeterd worden ;

moet de rechtsbedeeling - wetgeving en rechtspraak - rekening houdende met de natuurlijke ontwikkeling van een gezond volksrecht, geleidelijk zich vervormen naar opvattingen die met hooger beschavingsvormen der gansche maatschappij samengaan ;

moet eindelijk het belastingwezen op billijke wijze worden geregeld, waarbij liet heffen van diensten in persoon zooveel doenlijk behoort te vervallen, terwijl aangaande het trekken van inkomsten uit schadelijke genotmiddelen overeenkomstige beginselen moeten worden gehuldigd als in het moederland.

1 en aanzien van de verdediging van ons overzeesch gebied, behoort allereerst de overtuiging te zijn gevestigd, dat conflicten vermeden worden, indien een vrijzinnige handelspolitiek nauwgezet toepassing vindt en indien wij voorts in staat zijn om binnen de geografische grenzen van ons Rijk overal feitelijk gezag te voeren en daden van geweld of van machtsmisbruik tegen te gaan.

Sluiten