Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Bij het schrijven van dit werkje, dat ik gaarne niet anders dan als een proeve op dit gebied zou beschouwd zien, heb ik vooral het oog gehad op Godsdienstonderwijzers, Christelijke Onderwijzers, Zendeling Kweekelingen, en meer ontwikkelde en belangstellende gemeenteleden. Misschien zou het ook nog eenigen dienst kunnen doen aan Studenten in de Theologie.

Het hoog belang der Christelijke Ethiek zal zeker door allen worden erkend, die behoefte gevoelen aan een helder inzicht in hunne Christelijke roeping op elk gebied des levens.

Hierin eenigermate op eenvoudige en populaire wijze te hulp te komen, was mijn streven. In hoever mij dat gelukt is? Als lust en opgewektheid in den arbeid voldoende waren, dan zou ik vrijmoedig de beste verwachtingen mogen koesteren. Maar ik ondervond dat er heel wat meer voor noodig is, en voel grootelijks behoefte om een welwillend oordeel te vragen.

Het aantal werkjes op dit gebied is zeker nog niet te groot. Moge het gebrekkige van deze schets anderen aansporen een betere te maken, en ook dit werkje eenig nut doen, en moge te midden van dogmatischen en kerkdijken strijd niemand onzer zijne heilige roeping vergeten om in zijn leven eene eer van Christus te zijn.

K. STRAATSMA.

Sluiten