Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. Het Jezuitsme, dat zich thsluitend de uitbreiding en de bevestiging van de pauslijke macht ten doel stelt, dat geen enkel middel dat het hiertoe dienstig oordeelt, ongeoorloofd acht, en vooral in de organisatie het middel daartoe ziet, gebruikt ook de Ethiek uitsluitend met het oog op dit doel. Daartoe is noodig dat de Ethiek eischt onbepaalde gehoorzaamheid aan de Kerk (de orde) met terzijdestelling van alle persoonlijkheid, en om hieraan aantrekkelijkheid te geven, dat alle denkbare zonden zoo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt.

Dat is de Ethiek der Jezuïten. Al spreekt zij 't niet openlijk uit, toch ligt aan elk harer voorschriften ten grondslag, dat het doel de middelen heiligt. Moord en echtbreuk, meineed en roof, alles kan daarmee worden goedgemaakt.

De middelen, waardoor dit alles wordt mogelijk gemaakt, zijn:

De leer van de waarschijnlijkheid der handelingen. Elk bijzonder geval, waarvoor men komt, is onzeker. Men heeft den raad van een erkend Jezuït noodig, om althans waarschijnlijkheid te verkrijgen, en zoo men slechts zich opéén hunner kan beroepen, bij hetgeen men doet, wordt het waarschijnlijk goed, en dit is voldoende.

De leer van het richten van het oogmerk. Kan men zich op zulk een raad niet beroepen, dan is 't voldoende, zoo men maar niet zondigt met het doel om te zondigen. Die iemandt doodt, niet met het doel om te dooden, maar om van iemand die lastig is, bevrijd te worden, zondigt niet.

De leer van het gebruik van dubbelzinnige woorden. Als een woord tweeërlei beteekenis heeft, mag men het opvatten in den zin dien men zelf het liefst wil. Vergeef uwen vijand, vat men op in den zin van vergif toedienen, en men zondigt niet.

De leer van het geestelijk voorbehoud. Men belooft iets

Sluiten