Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord kan gezocht worden op de vraag: Hoe behooren wij te handelen? Eén ding is in 't Positivisme te prijzen: de groote waarde aan 't huwelijk toegekend.

Het Utilisme of Utilitarianisme {John Stuart Mill). Volgens dit stelsel is in de Ethiek de groote vraag: wat geeft de grootste hoeveelheid van waar geluk in 't algemeen?

Op zich zelve eene zeer belangrijke vraag. Maar het antwoord hierop zal altijd onvoldoende zijn, als het begrip van geluk niet vaststaat of onjuist is. Alleen voor hem, die God kent, kan dit vaststaan, als één zijnde met het zedelijk goede.

Het Evolutionisme (Speneer). Dit is in 't kort de toepassing van de wet der ontwikkeling ook op zedelijk gebied.

Hoeveel hierin nu ook moge zijn, dat maar al te dikwijls. en te lang is over 't hoofd gezien, ook hier wordt het zedelijk leven slechts een natuurproces; ook hier valt het persoonlijke, de verantwoordelijkheid grootendeels weg.

Het Pessimisme (Von Hartmann). Eene tegenstelling met het Utilisme. Genot en geluk mogen den doorslag niet geven. Het absolute (het geheel ?) heeft een lijdensweg te bewandelen om tot verlossing te komen. Zedelijk leven is medearbeiden aan 't bekorten van den lijdensweg.

Ernst is hier niet te miskennen. Maar 't is sombere ernst. Er is oog voor de ellende, maar geen kennis der verlossing, geen hoop, geen zedelijke kracht.

§ 8. Verdeeling der Christelijke Ethiek.

In overeenstemming met onze opvatting van de Christelijke Ethiek, willen wij achtereenvolgens handelen over:

Den Mensch, als dengene in wien het Chr. Zed. leven tot ontwikkeling moet komen.

Het Chr. Zed. leven zelf, als datgene, wat in den mensch tot ontwikkeling moet komen.

Sluiten