Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der menschen, en zoo wordt door gemeenschap met Hem zijn bede vervuld: Gij in mij, en Ik in U, en zij in ons één, Joh. 17 : 23, vgl. 1 Joh. 1 : 3.

Eindelijk kan de uitdrukking: Uw leven is met Christus verborgen in God, juist dienen om ons te doen gevoelen hoe het eigenlijk wezen, het innerlijke van het leven, alleen bij benadering kan worden omschreven. Het zal geopenbaard worden, als Christus zal geopenbaard zijn.

§ 13. Kenmerkende eigenaardigheden van het Christelijk zedelijk leven.

Uit het wezen van het Christelijk zedelijk leven, als het leven in gemeenschap met God door Christus, volgt, dat het in zijn eigenaardigheid zich geheel van het oude natuurlijke leven onderscheidt. De meest kenmerkende trekken van dit leven zijn, dat het is: een leven naar den geest; het is: Gods werk in en door den mensch; het is: een leven van gehoorzaamheid, het is: een leven van geloof, hoop en liefde.

Dat het wezen en het kenmerkende van het leven nauw samenhangen, springt in 't oog. Toch zijn zij niet hetzelfde. Terwijl zij tot elkander staan als oorzaak en gevolg is het kenmerkende van het Christelijk zedelijke, de eigenaardige wijze waarop het werkt.

a. Allereerst merken wij dan op, dat het Christelijk zedelijk leven is een leven naar den geest. Dat wil niet zeggen, dat het buiten verband met de aardsche roeping blijft, of tot wereldontvluchting zou leiden, of voor het aardsch bedrijf eer belemmering dan steun zou zijn. Vooral in 't laatste deel van dit werkje moet het tegendeel blijken. Maar het wil zeggen, dat het geestelijke, het onzienlijke, het eeuwige, datgene, wat naar God gekeerd is, weder de overhand heeft. Het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid wordt het eerst gezocht en al het andere wordt toegeworpen, Matth. 6:33,.

Sluiten