Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vertrouwen in den Heer en van gehoorzaamheid aan Hem, die ons aanmoedigt om alles aan Hem te zeggen, Fil. 4:6, en wil, dat wij 11 em in alles zullen kennen, Spr. 3:6.

Evenzeer als bidden eene natuurlijke uiting van het christelijk leven is, is het ook eene heilige kunst, die door langdurige en ernstige oefening verkregen wordt. Het is noodig aan te houden, niet slechts om verhoord te worden, maar ook om bidden te leeren, Col. 4 : 2. Als wij van anderen arbeid vermoeid zijn, dan is de rust goed, maar als wij van 't bidden vermoeid worden, moeten wij 't meer doen.

Er zijn gezette tijden voor 't gebed, die nooit zonder groote schade kunnen verzuimd worden. Zoo inzonderheid het begin en het einde van den dag. Men wake evenwel vooral in 't waarnemen van gezette tijden tegen vormelijkheid en vergete niet, dat het bovenal aankomt op geest en waarheid, Joh. 4 : 24.

Overigens getuige ook de vorm van ons bidden, woorden, houding enz. van heiligen eerbied, en kan het ook noodig zijn, dat wij ons dwingen tot het gebed.

Het rechte bidden is de vrije uitstorting van het hart, en niet het uitspreken van de woorden van een ander. Toch kan bij eenvoudigen en ongeoefenden een formulier gebed of het bidden van gebeden ten zegen zijn, en ook behooren tot de oefening des gebeds. En dan is de H. Schrift zelve het beste gebedenboek. Zij is vol van gebedsvoorbeelden, voor allerlei personen, onder allerlei omstandigheden, van allerlei zaken, inzonderheid het boek der Psalmen wier woorden zelfs de Heiland gebruikte, in het zwaarste oogenblik van zijn leven, Ps. 22 : 2, vgl. Matth. 27 : 46.

Het volmaakte gebed door den Heiland aan zijne discipelen geleerd leert ons, dat de vereischten voor een gebed zijn: kinderlijk vertrouwen zooals blijkt uit de aanspraak: Onze Vader; maar evenzeer heilige eerbied, zooals volgt uit de

Sluiten