Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j richt, zien, in het vreezen en beven, waarmee deze dingen i ons onze eigene zaligheid doen uitwerken, ontvangen wij zelve altijd een zegen, gelijk de Heer alleen weet tot hoeveel zegen wij ook nog hierin zijn. Mits, en hierop moet al de nadruk worden gelegd, hier vooral niet de vermaning vergeten worden: waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt, Matth. 26:41.

;§ 16. Volmaking en doel van het christelijk zedelijk leven.

Het einddoel van het christelijk zedelijk leven is de volmaaktheid. Deze is het wit, dat steeds moet worden nagejaagd, ook al wordt het in dit leven volgens Schrift en ervaring niet bereikt. Het doel dat wij hierbij hebben te beoogen is de openbaring •van Gods heerlijkheid in ons.

Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, Hebr. 6:1. In dit woord der Schrift vinden wij het einddoel van het christelijk leven. Daartoe te komen moet de begeerte, het jagen en het uitzicht zijn. Aan de eene zijde behoort hiertoe de volkomen reiniging en verlossing van de macht der zonde. Gelijk voor het geheel der verlosten, als gemeente beschouwd, zoo is ook voor ieder in 't bijzonder de bestemming zonder vlek of rimpel te zijn, Ef. 5 : 27.

Aan de andere zijde is onder deze volmaaktheid begrepen de volkomen ontplooHng van den geheelen mensch met al de hem geschonken krachten en gaven. Dit wordt door Paulus aldus uitgedrukt, dat wij allen zullen komen tot een volkomen man, tot de mate van de grootte, der volheid van Christus, Ef. 4:13. Eerst als deze dubbele taak is volbracht, -als de oude mensch geheel is afgelegd, en de nieuwe tot vollen wasdom gekomen is, is het einddoel van het christelijk leven bereikt.

Kan de volmaaktheid in dit leven worden bereikt? Er

Sluiten