Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, die op deze vraag bevestigend antwoorden, en aldus redeneeren: Elke zonde van den christen is het gevolg van het niet blijven in Christus, en er is toch niets, dat hem noodzaakt de gemeenschap met Hem een oogenblik af te breken; terwijl zij zich vooral beroepen op het woord van Johannes: die uit God geboren is, doet de zonde niet, i Joh. 3 : 9.

Bij het beoordeelen van deze stelling (Perfectionisme) mogen wij niet nalaten er eene verklaarbare reactie in te zien van veler slordig christendom, en van de ziekelijke meening, alsof heiligmaking niet anders ware dan rechtvaardiging, en alsof tusschen den geloovige en den ongeloovige geen ander onderscheid ware, dan dat de eerste als hij sterft naar den hemel gaat, de ander niet. Ook mag de zedelijke ernst, die zich hierin bij velen openbaart, niet miskend worden.

Toch is waarheid dat het perfectionisme lijdt aan groote oppervlakkigheid met betrekking tot het inzicht in het wezen en de macht der inwonende zonde, dat het tezeer de zondige daden met het zondig beginsel, waarvan zij de openbaring zijn, verwart, en beide, Schrift en ervaring tegen zich heeft.

De Heiland zelf leert al zijne discipelen bidden om vergeving van schulden, Matth. 6: 12. Niet één der apostelen zegt ons reeds de volmaaktheid te hebben bereikt. Allen leeren het tegendeek Paulus heeft het niet verkregen, Filip. 3:12. Petrus leert hopen op het einde des geloofs, de zaligheid der zielen, 1 Petr. 1 :9. Jacobus leert, dat wij allen in vele struikelen, Jac. 3 : 2. Johannes zegt, dat wij ons zelve verleiden en God tot een leugenaar maken, als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, 1 Joh. 1 : 10. Wanneer nu dezelfde Johannes hoofdst. 3:9 zegt: die uit God geboren is, doet de zonde niet, dan kan dit doen van de zonde niet anders worden opgevat dan in den zin vrijwillig dienen van de zonde, gelijk de Heiland zegt: die de zonde doet is een dienstknecht der aarde.

ETHIEK, 4

Sluiten