Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de getrouwheid Gods. Reeds tot Israël werd gezegd, dat het niet zou bevestigd worden als het niet-vertrouwde. Jes. 7 : 9. Hoeveel te meer zal dit dan gelden, nu in Christus Gods trouw zooveel te heerlijker is gebleken. Dit Godsbetrouwen is het rekenen en steunen op Hem, en op al Zijne beloften. Wij mogen dit niet alleen doen; dat is ons voorrecht; maar wij zijn schuldig het te doen; het is onze roeping. Elke twijfel is eene miskenning van de wijsheid en de liefde Gods; het is God gelijk stellen met een onbetrouwbaar mensch, en Hem tot een leugenaar maken, 1 Joh. 5 : 10, terwijl hij tevens een gebrek is aan liefde, die als zij volmaakt is, de vrees en ook den twijfel buiten drijft. 1 Joh. 4 : iB.

Met dit vertrouwen is alle kleinmoedige bezorgdheid in strijd. Matth. 6 : 25 vrs. Niet evenwel een wijze zorg, en naarstig gebruik maken van al de middelen, die de Heer ons geeft. Deze zorg wordt integendeel door het vertrouwen geboden, aangemoedigd en gewijd. Want vertrouwen is: rekenen op de belofte, dat de hand des vlijtigen gezegend wordt, Spr. 10 :4, dat zij, die zoeken zullen vinden, Matth. 7 : 7 en dat wie zijn weg wel aanstelt Gods heil zal zien, Ps. 50 : 23, evenzeker als het kwaad en bitter is den Heer te verlaten, die een iegelijk naar zijne werken vergelden zal. Rom. 2 : 6.

d. Ook opmerkzaamheid is eene uiting der liefde en alzoo eene plicht jegens God. Is hierin de liefde, dat wij zijne geboden bewaren, het is dan ook roeping om opmerkzaam te zijn, ten einde in allerlei omstandigheden de geboden, den wil des Heeren te kennen. Gelijk het rechtgeaard kind niet alleen gehoorzaam doet, wat hem door zijn ouders geboden wordt, maar ook door het zien naar de oogen, door het naarstig letten op hun doen, hun wil zoekt uit te vorschen, en het gebod te voorkomen, om hun alzoo vreugd

Sluiten