Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE DEEL.

DE ONDERSCHEIDENE LEVENSKRINGEN ALS DE OEFENPLAATSEN EN WERKPLAATSEN VAN HET CHRISTELIJK LEVEN.

§ 22. Algemeene opmerkingen.

Van uit het hart als het middelpunt treedt het Christelijk zedelijk leven naar buiten, en beweegt zich in onderscheidene kringen, die wel van elkander gescheiden zijn, maar ook gedurig weer met elkander in aanraking komen, en op elkander inwerken. Deze kringen zijn: het huisgezin, de maatschappij, de Staat, de Kerk, het koninkrijk Gods.

Evenals het leven zich op duizendvoudige wijze ontplooit, zoo komt het ook op ontelbare wijze in aanraking met allerlei menschen, kringen en toestanden. Uit de volgorde, waarin wij de kringen hebben genomen, mag niet worden afgeleid, dat deze kringen elkander juist in deze orde opvolgen in het leven. Er is niet een bepaalde orde in het in aanraking komen met deze kringen, want zij volgen elkander niet op, maar loopen in elkander, ja dekken somtijds elkander bijna. Evenals b.v. het huisgezin de eerste kring is, waar het leven zich oefent en arbeidt, zoo is het ook weer de laatste kring, waar het zijne kracht ontvangt, en zijn invloed gelden doet.

De verschillende kringen zijn tegelijk oefenplaatsen en

Sluiten