Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeer op het gebied van het dagelijks leven, en in de veelvuldige wijze, waarop zij met elkander in aanraking komen, en onder maatschappelijk leven het leven der menschen, voor zoover het op de aarde en op het tijdelijke gericht is. Dit leven is niet het hoogste, maar 't maakt toch een noodzakelijk bestanddeel van 't menschelijk leven uit, evenzoo als het lichaam, wel niet het voornaamste, maar toch een wezenlijk deel van zijn bestaan vormt. Uit den aard der zaak is het voor den man van meer gewicht dan voor de vrouw, omdat hij meer geroepen is naar buiten te treden.

De maatschappij is een geheel, waarin niemand op zich zelf staat, maar ieder een schakel vormt in den grooten keten, en het is voor den Christen zaak de rechte plaats te kennen en in te nemen, die door God hem in 't geheel is aangewezen. Hij is geroepen de beginselen van 't Christelijk zedelijk leven ook daar in toepassing te brengen, en zoo in de maatschappij te verkeeren, dat zijn arbeid en strijd, ook de menigvuldige verzoekingen, waaraan hij is blootgesteld, mede tot zijn eigene vorming dienen, zoowel als dat hij zelf voor en in de maatschappij een zegen en eene eer is.

a. Dit moet allereerst uitkomen in 't bedrijf of beroep, dat hij uitoefent. Het laatste is hierin van 't eerste onderscheiden, dat er eene aanstelling of benoeming of beroeping voor noodig is. Overigens ligt in beide gelijkelijk de gedachte van geregelden arbeid. Deze is noodig, niet allereerst om zijn eigen brood te verdienen en ook den arme iets te kunnen mededeelen, maar allereerst omdat arbeid een zegen is, en God er allen toe roept. Door eiken eerlijken arbeid wordt tegelijk het algemeen en 't bijzonder belang bevorderd, en de aschman behoeft zich evenmin te schamen voor zijn werk als de hoogleeraar, mits ieder zorge, dat het

Sluiten