Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kranten en vlugschriften ongelezen moeten blijven. Er moeten meer bidstonden worden gehouden en het gebed moet vuriger worden, al zou men ook meer dan eene bijeenkomst moeten opgeven, die vaak zooveel tijd in beslag nemen, en niets wat waarlijk goed is zal er schade onder lijden. Er moet meer offervaardigheid zijn, en er zal meer blijmoedigheid komen, en voor de nooden om ons zullen de gaven rijker vloeien, naarmate de Zendingsvereenigingen minder over tekorten klagen. En naarmate de Christenen tot bewustheid komen van hunne dure roeping jegens joden en heidenen, zal in hun eigen midden het geestelijk leven bloeien, de éénheid worden bevorderd, het eigen geloof versterkt en het koninkrijk Gods komen binnen in hen.

c. Hoe meer nu dit koninkrijk binnen in den Christen komt, des te meer zal hij op de voltooiing van dat rijk kunnen hopen. Ook dit behoort eindelijk tot de roeping des Christens. Hij mag hopen, en de Christen alleen kan en mag dit doen. Dat is zijn voorrecht. Maar het is ook zijne roeping. Er is grond voor de hoop, dat het koninkrijk Gods eens voltooid zal zijn. Het profetisch woord wijst er overvloedig en duidelijk op. Gelijk het meest beschaafde heidensche volk moest leven bij de herinnering aan de gouden eeuw, die lang voorbij was, zoo heeft de Christen het oog op de toekomende heerlijkheid, die het profetisch woord hem in beelden en visioenen en beloften voorhoudt. De groote dingen, die reeds geschied zijn en het goede werk, dat de Heer in het eigen hart des Christens begonnen heeft, zijn hem waarborg, dat al de goede woorden des Heeren komen zullen, en dat er niet één zal vallen.

Zoo behoort de Christen dan van deze hoop te getuigen, en daardoor den Heer te eeren, en tegelijk ook de beste aanbeveling te zijn voor zoovelen, die niet hopen kunnen,

Sluiten