Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het bovengenoemde. Het leidt ons tusschen de wonderen der schepping door, in een taal vol denkbeelden en vol beelden, het gaat diep in de dingen in, toch blijft het verstaanbaar; het staat stil, vol bewondering voor de openbaringen Gods in de natuur, en tegelijk vol eerbied voor de openbaringen Gods in Zijn woord. Zelfs al is men het niet altijd met den schrijver eens, toch voelt men zich aangetrokken door zijn warme geestdrift, en belijdt gaarne met hem zijn kinderlijk eenvoudig geloof.

Het Litteratur-Bericht für Theologie, uitgegeven door Dr. Wilh. Rothmann, Schönebeck a/d E., zegt

het volgende:

Spoedig zal zich dit boek een plaats in de eerste rei van de bibliotheek van alle ontwikkelden veroverd hebben. Schoorvoetend legden deze zich neer bij de grenzenlooze hooshartigheid, waarmede de moderne natuurwetenschap neerziet op het christelijk geloof. Hoezeer ook het hart bleef uitzien, naar een christelijke natuurbeschouwing, men vreesde toch aan haar eenigen invloed te gunnen. Daar treedt Bettex, die zich sints jaren met de natuur en de nieuwere litteratuur op natuur-wetenschappelijk gebied heen beziggehouden, op als verdediger van de christelijke beschouwing. En ziet, voor hem stort dogma na dogma van de moderne natuur-wetenschap ineen. In het 5 e hoofdstuk van zijn boek bestrijdt hij het materialisme en overwint het, in het 4de toont hij de onwetenschappelijkheid der zoogenaamde wetenschap tegenover de wijsbegeerte van het geloot aan Terwijl hij in het lste hoofdstuk de dwaasheid in het licht stelt, vooruitgang in het leven der schepselen aan te nemen, stelt hij in het 2de de overschatting der nieuw ontdekte

natuurkracht op de kaak. Het merkwaardigste hoofdstuk

is echter het 3de. Hierin verdedigt hij de machtige betee kenis van het christelijk natuuronderzoek. Dat sleept mede. Met klimmende bewondering volgen wij den schrijver, zoowel wanneer hij de toekomstige orde der dingen schildert als wanneer hij de moderne critiek parodieerend bewijst dat Prins Bismark een mythisch persoon is. W ij nemen dankbaar afscheid van hem, en zien verlangend uit naar

Sluiten