Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. Rosegger schrijft in Heimgarten:

Dit merkwaardige boek stelt zich niets minder voor dan het christendom en wel het dogmatische — in overeenstemming te brengen met de moderne natuurwetenschap.

Misschien stelt de lezer zich nu wel voor, dat wij te doen hebben met een zelotisch dogmatisch werk. Is dat het geval, dan bezweer ik hem, dat hij het leze, opdat hij tot zijn blijdschap overtuigd worde, dat hij zich heeft vergist. Een opgeruimde, levenslustige geest, die den hemel tegenjuicht, ontmoet ons hier. Zijn bekendheid met alle takken van wetenschap is bewonderenswaardig; nog meer bewondering wekt echter de manier, waarop hij gewichtige en moeilijke problemen der wetenschap behandelt, zóó eenvoudig, met zooveel humor, met zulk eenen vriendelijke vroolijkheid, dat ook voor eiken leek het lezen genot is.

Bij den stroom van godsdienstig-wijsgeerige geschriften, zoo verward en zoo in verwarring brengend, acht ik het voor mij zelf een geluk, dat mij dit boek van F. Bettex, „Natuurstudie en Christendom'', in handen is gekomen. Het was mij tot licht en verkwikking tegelijk.

Over „Natuur en Wet" is het oordeel niet minder gunstig.

De Evangelische kircliliche Anzeiger (uitgeg. door Hülle) schrijft:

In keurige taal, met groote warmte, met diep godsdienstige en natuurkundige kennis, wordt ons in groote trekken een overzicht aangeboden over de schepping in haar geheel. De schrijver staat op den bodem van het christendom en stelt zich ten doel, uit de natuur, zooals zij door God geschapen is, de wetten voor het menschelijke aardsche leven op te sporen ; hij tracht evenzeer te bewijzen, dat deze in kiem reeds de wetten bevat, naar welke ons

Sluiten