Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven eenmaal in de eeuwigheid gevormd zal worden. Het boek moet dringend aanbevolen worden als een lectuur, die vol geest is, veel genot geeft, tot verder nadenken prikkelt en in de hoogste mate leerzaam is.

Van Hodenberg, minister van eeredienst a. D., spreekt met geestdrift over dit boek in de Kirche der Xukunft.

Het is een Apologie, zooals wij er sinds Pascal geen hebben gehad. De apologetische geschriften toch van onze eeuw (Naville, Luthardt, Zetschwitz e. a.) waren niet anders dan een voortborduren op de denkbeelden van Pascal. Bettex echter maakt gebruik van de geheele natuurwetenschap, eerst in onzen tijd beoefend, en paart daaraan een veelsoortigheid van beelden, en een rijke levenservaring. Hij teekent daarmede de wetten der schepping in de natuur en in het menschelijk organisme. Zijn boek is een nieuwe wetsprediking, voornamelijk voor de predikanten en theologen.

In de Allgem. Konservat. Monatschrift heet het:

De schrijver, dien een deel van onze lezers reeds kennen uit zijn vroegere werk: „Natuurstudie en Christendom", heeft in dit boek een vervolg daarop gegeven. Gelijk in laatstgenoemd werk de „evolutie" de „ontwikkeling" van het christelijk standpunt uit bezien wordt, zoo geschiedt zulks in dit werk met de „emancipatie", het streven naar vrijheid van onzen tijd. „De natuur is de wet, de geheele natuur is niets anders dan het naar buiten zich openbaren van inwonende wetten." Men zou kunnen zeggen: Natura in lege letat, lex in natura patet. Deze wetten zijn echter op hun beurt niet dan de gedachten Gods in betrekking tot Zijn schepping, en deze eeuwige Godsgedachten dragen niet alleen in zich de norm voor de aardsche, maar ook den kiem voor de eeuwige wet des levens.

Het Evangelische Wochenblatt von Zürich schrijft:

Wij hebben een boek voor ons, dat met het christendom ernst wil maken, ook op een gebied, dat men anders

Sluiten