Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadenken louter. . . bijbelsche waarheid zijn. Zoo deed Bettex in zijn eerste werk: „Natuurstudie en Christendom", zoo doet hij opnieuw in dit tweede: „Symboliek der schepping en eeuwige Natuur."

In de Leipziger neuesten Nachrichten:

Het is een groot genot zich in dit wonderbare boek te verdiepen.

Het Letterkundig bijblad van de Deutsche evangelisch en Kirchenzeitung zegt over dit boek:

De boeken van dezen schrijver hebben terecht de opmerkzaamheid gaande gemaakt van de christelijke wereld, zij hebben iets eigenaardig aangrijpends. Zijn eerste werk wees op de onmacht van het materialisme, de grenzen der wetenschap en den waren vooruitgang, die alleen in God mogelijk is. Het tweede bepaalde de aandacht bij enkele goddelijke wetten die in de menschheid werken en bij de schrikkelijke gevolgen der wetsovertreding. Dit derde houdt zich bezig met het heelal, dat achter zijn voorbijgaande verschijning een onvergankelijke, hemelsche natuur openbaart. Door een ongemeene natuurkennis en een geestrijke opvatting der dingen, onderscheidt de schrijver zich. Men kan hem niet altijd volgen in zijn redeneeringen, maar men leest hem met genoegen en leert van hem.

Prelaat Weitbrecht schrijft eindelijk in De Christenbote:

Met diepen blik en kundige hand doet de schrijver in dit boek uit de zichtbare schepping de godsgedachten, die in haar opgesloten liggen, te voorschijn treden. Zelfs al kan men hem niet altijd volgen in zijn stouten gedachtengang vol phantasie, toch geniet men dankbaar van de volheid van geest, en het krachtige, bijbelsche realisme, dat uit dit boek spreekt.

Sluiten