Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat dunkt U van den Christus?

Daheim zegt van dit eerste grootere werk van Bettex :

Men moet dit werkje niet verwarren met de tallooze kerkelijke strijdschriften die heden ten dage het licht zien. Met voorbijgang van alle strijdvragen van den dag gaat het veeleer direct op de vraag op het titelblad vermeld, in. Het beantwoordt deze hoofd- en grondvraag van alle tijden op eene wijze, die den lezer boeit en niet loslaat van de eerste tot de laatste bladzijde.

Het Letterkundig bijblad van liet homiletische tijdschrift Dient elkander schrijft:

Het boek vertoont zich in het gewaad van de geschriften van Henri Drummond; het doet vaak door zijn aantrekkelijke warmte daaraan denken. Het onderscheidt er zich van doordien het voor een dogmatisch oordeel niet terugschrikt, maar dat veeleer uitspreekt en tracht te bewijzen. Zoo zet het de geheele leer van de persoon en het werk van Christus uiteen op zulk een overtuigende wijze en eindigt met een blik op den eenig volkomene onder de menschenkinderen, zoodat onwillekeurig de handen zich vouwen en de mond het moet uitspreken:

„Kom, Heere Jezus!"

Bettex heeft zich door zijne geestvolle boeken zelf bij het Christelijk publiek ingeleid. Hij had geen hulp daartoe noodig. Daarom wil ik ook slechts het verschijnen van het genoemde boek bekend maken. Het is vol groote poezie in strenge aansluiting aan de H. Schrift.

Bremer Kerkbode van Ds. O. Funke.

Uit de pen van F. Bettex is bij den Uitgever J. F. Steinkof te Stuttgart zooeven een boek verschenen in het welk de door zijne vroegere werken genoegzaam alom bekende schrijver wederom de zichtbare en tijdelijke wereld

Sluiten