Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd, omdat zij het voortbrengsel van de nara of van den Geest Gods waren; en omdat zij ook de eerste ruimte waren waarin Hij zich bewoog, wordt Hij genoemd: de zich op het water bewegende (vgl. Gen. 1 : 2). Dat boek eindigt het verhaal der schepping met deze woorden: „Hij, wiens macht onbegrijpelijk is, verwisselde, nadat Hij het heelal geschapen had, den tijd der werkzaamheid voor dien der rust (vgl. Gen. 2 : 2). Treffend is de leer van de heilige boeken der Parsen (Persen) omtrent den goeden God en Schepper Ormuzd met zijn zeven geesten (Openb. 4:5); omtrent den eerst goed geschapen Ahriman, die „donkerheid verwekte in 't rijk des lichts"; omtrent den eersten mensch Kaiomorts met het stralende, naar boven gekeerde gelaat!

Maar ook die volkeren, die dieper zonken en de eerste en heilige overleveringen omtrent hun oorsprong vergaten, hebben allen het geloof behouden, dat ver en hoog, boven alle lagere goden, die God troont, die alle dingen schiep. Zelfs zij, die tot het ruwste Fetischisme vervielen, om 't even of zij den zwarten steen kaiiba, het uit den hemel gevallen zwaard der Hunnen, de steenen Goden van de Paascheilanden aanbaden ... of zooals heden ten dage nog in Spanje, Italië of Rusland zich voor het beeld van hun beschermheilige nederwerpen, zij deelden allen in 't zelfde geloof. Zoo gelooven ondanks alle afgoderij en fetischdienst de Eskimo's aan den goeden God Tonarsuk, die alle dingen zou geschapen hebben; de inboorlingen van Borneo aan den God Tota dungan,

Sluiten