Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zijn logischer en hooger gezichtspunten, dan die van de moderne critische geesten. In hun onbekwaamheid om de kolossale grootheid van een Mozes te verstaan, zijn zij geneigd zijn bericht, zijn boeken te houden voor het produkt van eenige onbekende schrijvers en falsarissen uit lateren tijd. En toch konden deze allen samen niet den 90sten psalm schrijven, dat metalen klaaglied van den profeet, toen hij in de gloeiende zandwoestijn, zijn volk door God geslagen, vallen zag, terwijl hun levensduur tot 70 of 80 jaar werd ingekort! Als Mozes niet heeft bestaan, dan is Jezus, die zich op Mozes beroept, waar het gold zijn zending te legitimeeren, die in de wereld kwam en stierf, „opdat vervuld zou worden wat Mozes van Hem gesproken had" — een bedrogene of een bedrieger. Deze Jezus spreekt: „Want indien gij Mozes geloofdet, zoo zoudt gij mij gelooven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zoo gij zijne schriften niet gelooft, hoe zult gij mijne woorden gelooven? (Joh. 5 : 46 en 47).

Deze Mozes heeft in de kracht des Heiligen Geestes zoo geschreven, als het daar staat, ieder woord waarheid. Maar wat hij weergeeft, zooals b.v. het bericht over den zondeval is dikwerf gezien uit geestelijk oogpunt, dat verre boven ons beperkte menschenverstand uitgaat. Bedient Gods Woord zich in stoffelijke en natuurlijke dingen dikwerf van de menschelijke uitdrukkingswijze en is het dat Woord onverschillig of het zegt: de zon gaat op en de sterren staan aan den hemel, of niet, — zoo grijpt datzelfde oord, zoodra er sprake is van geestelijke dingen,

Sluiten