Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterrekundige Babinet berekent, dat zij 140.000 millioen maal lichter zijn dan onze lucht. En wat beteekent dit onderscheid tegenover den aether, deze stof die alles doordringt, wier beweging licht en warmte voortbrengt, en die naar men zegt, 600 billioen maal lichter is dan de lucht. Een man droeg een aarde uit aether bestaande, op zijne schouders!

Wat weten wij nu van deze stof, of welke voorstellingen maken wij er ons van? Iedereen weet, dat er enkelvoudige lichamen zijn, die wij door geen middel ontleden kunnen en die wij daarom elementen of grondstoffen noemen (wij zullen er spoedig een honderd kennen). Het feit, dat deze elementen zich slechts in bepaalde verhoudingen met elkander verbinden, brengt noodzakelijk tot de erkenning, dat zij in laatste instantie uit ondeelbare atomen bestaan. Hier begint echter reeds het onbegrijpelijke; want een ondeelbare stof is ondenkbaar en volstrekt geen stof meer. Men kan zich hun verbinding in dezer voege voorstellen, dat atomen van verschillende natuur, b.v. de atomen van waterstof en zuurstof in het water, of die van zwavel en zuurstof in het zwavelzuur, een systeem vormen, zooals de dubbele, drie- of viervoudige zonnen in het heelal, door onbekende krachten bijeengehouden in een voortdurenden kringloop zulks doen. Wij noemen deze systemen moleculen. Maar hiermede is in de verste verte niet verklaard, waarom uit een voortdurende beweging van twee, vier of negen atomen om elkander een zoogenaamd lichaam ontstaat, met gansch andere eigenschappen, dan die atomen zelf

Sluiten