Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeloofelijke resultaten, die men zich eenvoudig niet voorstellen kan, komt een ernstig navorscher en denker bij zijn onderzoekingen over de stof! Yan de concentratie, de verwonderlijke hardheid, massa en aantrekkingskracht, in één woord van den toestand van een tot zulk een graad gecondenseerde stof, kunnen wij ons volstrekt geen voorstelling maken. Al zijn dit alle nu ook slechts vermoedens, zoo kunnen zij ons toch doen zien, hoe ondoorgrondelijk deze stof is.

Zoo is voor ons, nadat wij van den boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten hebben, deze schepping vol van groote en schrikaanjagende geheimen. Gelijk in het rijk van den geest — zooals bij de vragen naar het ontstaan en de toelating van het kwaad, of die van den vrijen wil en de voorbeschikking, zoo is ook in het rijk der stof het kleine gebied van ons kennen en weten, waarop menigeen zoo trotsch en vol zekerheid rondstapt, door afgronden omringd waaruit, wanneer wij er dichtbij komen, reusachtige schimmen opstijgen, om ons toe te roepen zooals de oude Samuel eens koning Saul toeriep: „Waarom stoort gij ons? Wat wilt gij ons vragen? Morgen zult gij met uwe zonen bij ons zijn. Dan zult gij antwoord krijgen op uwe vragen, en gij zult eeuwige dingen aanschouwen".

Wat zullen wij nu zeggen van het feit, dat eenige duizende graden warmte voldoende zouden zijn, om al deze stof en de geheele aarde, met haar rotsen en metalen, om te zetten in onzichtbare, ontastbare gassen? Dat vooruitzicht opent ons de bijbel. „Maar

Sluiten