Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord des drie-eenigen Gods op de vragen Zijner menschheid. Met alleen de geheele schepping en hare stoffelijke en geestelijke vormen maar ook de mensch zelf is vóór alle dingen een drie-eenheid tot wonderbare eenheid verbonden. Vinden wij niet het groote getal drie terug in den vasten, vloeibaren, gasvormigen toestand; in verleden, heden, toekomst; in begin, midden, einde; in onderwerp, gezegde, voorwerp; in gedachte, woord en daad; in lichaam, ziel en geest bovenal. Het lichaam komt overeen met den Vader, die het plan voor de tastbare schepping vormde, de ziel met den Zoon, die om haar te redden, mensch werd, en de Geest Gods spreekt tot onzen geest: „Uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus". (I Thess. 5: 23). Een geesteloos en geestesschuw geslacht spot wel is waar over de drie-eenheid en roept waanwijs uit: Drie personen kunnen toch niet één zijn! alsof wij achter het raadsel der persoonlijkheid waren en God niet de macht had Zich naar drie of meer zijden van Zijn godheid te verpersoonlijken; zooals toch ook in Hem zeven geesten wonen en aan de gemeenten genade en vrede bieden! (Openb. 1: 4). Dat de Zoon van eeuwigheid bij den Vader was, en eeuwig door Hem voortgebracht is, spreekt Hij zelf zeer bepaald uit: „En nu verheerlijkt mij, Gij Vader, bij U zeiven, met de heerlijkheid, die ik bij U had eer de wereld was, (Joh. 17: 5). „Want Gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld." (Joh. 17: 24). Van den Hei-

Sluiten