Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-ziet, zoo ligt ook in de gestalte der menschen een boven en beneden ! Het hoofd, de zetel der gedachten, richt zich opwaarts, terwijl de benedenste helft van het lichaam lagere functiën verricht; ja zelfs in het hoofd van den mensch, dit meesterstuk der schepping, vindt men in schoone overeenstemming met het geheel, dezelfde tegenstelling. Mond, kin, neus, zijn meer stoffelijk, oogen en voorhoofd meer geestelijk. Maar nog scherper en ook smartelijker heerscht in ons geheele geestelijke leven de tegenstelling: naar boven en naar beneden. Geest en stof, het hooge en het lage, het hemelsche en het aardsche, het eeuwige en vergankelijke, het absolute en relatieve, het goddelijke en het menschelijke, hoe staan zij tegenover elkander ? Zooals de oude galeislaven zich voortsleepten, met kanonskogels, die aan de voeten vastgesmeed waren, zoo sleept zich de mensch met een centenaarslast voort op deze aarde, terwijl hij een aandrang in zich voelt om als met arendsvleugels zich ten hemel te verheffen. Maar wat behoeven wij den strijd hier te schilderen; wie heeft hem niet gestreden, wie voelde hem niet in eigen binnenste! Wat is alle kunst en poëzie der menschheid sinds 6000 jaren anders dan een smachtend zich uitstrekken naar het hoogere, het hemelsche? Maar de aardsche tabernakel bezwaart ons, en eerst wanneer zij afgebroken is zullen Engelen onze ziel

naar den hemel dragen.

De bijbel nu zal ons vertellen van hemelsche en aardsche dingen; hij zal ons mededeelen hoe in den beginne, in het paradijs hemel en aarde een was, hoe

Sluiten