Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn als Zijn liefde ? Slechts de machtige uitspraak van den apostel: „En God zal zijn alles en in allen , kan — wij zeggen niet moet — zóó opgevat worden, dat de gansche schepping zich weer als 't ware in God oplossen zal en dezelfde absolute eeuwigheid bestaan zal, als was vóór den beginne. Dan hield natuurlijk Satan op te bestaan, maar ook de kerk en het persoonlijk bestaan der gezaligden nam een einde. Het is echter even overbodig daarnaar te vragen — wij krijgen toch geen antwoord — als een antwoord te zoeken op het probleem: Wat deed God vóór Hij de wereld schiep? Laat Hem het maken zooals Hij 't wil — Zijn wil blijft volmaakt.

O, Eeuwige Vader, wie en wat zijn wij, dat wij ons zouffen vermeten, raadsbesluiten te doorgronden, die Gij hebt genomen, vóór de wereld en wij bestonden en die Gij zult ten uitvoer leggen zonder er ons in te kennen! Laat ons aanbidden en stille zijn, tot wij eenmaal tot aanschouwen geroepen worden!

Uit het zwarte middelpunt (zie blz. 48) verspreidde zich een onweerszwangere donkerheid, die een gedeelte van den lichthemel verduisterde. Zulks moest geschieden met bijna bliksemsnelheid, wanneer wij ons indenken de kennis en den scherpzinnigen geest van Lucifer, die ons begrip ver te boven gaan. Het boek der openbaring teekent ons (Openb. 12 : 4) een beeld der toekomst, dat aan het verleden is ontleend : „En zijn staart trok het derde deel der sterren", Lucifer, uit den hemel uitgeworpen, trekt de Engelen die hij ten val bracht, met zich mede. Eenmaal ver-

Sluiten